Nhân Ngày Tự Tứ Mãn Hạ An Cư của Chư Tăng

Nhân Ngày Tự Tứ Mãn Hạ An Cư của Chư Tăng.
Cũng là trong Mùa Vu Lan Báo Hiếu.
Chùa Linh Quang chúng Con tổ chức Pháp Hội Lương Hoàng Sám và Lễ Động Thổ Xây Dựng Ngôi Thiền Đường vào sáng 15/7 ÂL.
Nhằm tạo dựng Công Đức để Hồi Hướng cho Người Âm được Siêu Sinh Thoát Hóa, Người Dương Tránh Khỏi Bệnh Tật Tai Ương.
Vì vậy.
BTC chúng Con trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử xa gần niệm tình quang lâm Bổn Tự để cùng tham dự Pháp Hội và cầu nguyện cho Phật sự nơi Bổn Tự chúng Con được Viên Thành Công Đức.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

2 bình luận về “Nhân Ngày Tự Tứ Mãn Hạ An Cư của Chư Tăng”

Trả lời Dieu Duc Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhân Ngày Tự Tứ Mãn Hạ An Cư của Chư Tăng

Nhân Ngày Tự Tứ Mãn Hạ An Cư của Chư Tăng.
Cũng là trong Mùa Vu Lan Báo Hiếu.
Chùa Linh Quang chúng Con tổ chức Pháp Hội Lương Hoàng Sám và Lễ Động Thổ Xây Dựng Ngôi Thiền Đường vào sáng 15/7 ÂL.
Nhằm tạo dựng Công Đức để Hồi Hướng cho Người Âm được Siêu Sinh Thoát Hóa, Người Dương Tránh Khỏi Bệnh Tật Tai Ương.
Vì vậy.
BTC chúng Con trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử xa gần niệm tình quang lâm Bổn Tự để cùng tham dự Pháp Hội và cầu nguyện cho Phật sự nơi Bổn Tự chúng Con được Viên Thành Công Đức.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

2 bình luận về “Nhân Ngày Tự Tứ Mãn Hạ An Cư của Chư Tăng”

Trả lời Dieu Duc Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhân Ngày Tự Tứ Mãn Hạ An Cư của Chư Tăng

Nhân Ngày Tự Tứ Mãn Hạ An Cư của Chư Tăng.
Cũng là trong Mùa Vu Lan Báo Hiếu.
Chùa Linh Quang chúng Con tổ chức Pháp Hội Lương Hoàng Sám và Lễ Động Thổ Xây Dựng Ngôi Thiền Đường vào sáng 15/7 ÂL.
Nhằm tạo dựng Công Đức để Hồi Hướng cho Người Âm được Siêu Sinh Thoát Hóa, Người Dương Tránh Khỏi Bệnh Tật Tai Ương.
Vì vậy.
BTC chúng Con trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử xa gần niệm tình quang lâm Bổn Tự để cùng tham dự Pháp Hội và cầu nguyện cho Phật sự nơi Bổn Tự chúng Con được Viên Thành Công Đức.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

2 bình luận về “Nhân Ngày Tự Tứ Mãn Hạ An Cư của Chư Tăng”

Trả lời Dieu Duc Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhân Ngày Tự Tứ Mãn Hạ An Cư của Chư Tăng

Nhân Ngày Tự Tứ Mãn Hạ An Cư của Chư Tăng.
Cũng là trong Mùa Vu Lan Báo Hiếu.
Chùa Linh Quang chúng Con tổ chức Pháp Hội Lương Hoàng Sám và Lễ Động Thổ Xây Dựng Ngôi Thiền Đường vào sáng 15/7 ÂL.
Nhằm tạo dựng Công Đức để Hồi Hướng cho Người Âm được Siêu Sinh Thoát Hóa, Người Dương Tránh Khỏi Bệnh Tật Tai Ương.
Vì vậy.
BTC chúng Con trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử xa gần niệm tình quang lâm Bổn Tự để cùng tham dự Pháp Hội và cầu nguyện cho Phật sự nơi Bổn Tự chúng Con được Viên Thành Công Đức.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

2 bình luận về “Nhân Ngày Tự Tứ Mãn Hạ An Cư của Chư Tăng”

Trả lời Dieu Duc Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhân Ngày Tự Tứ Mãn Hạ An Cư của Chư Tăng

Nhân Ngày Tự Tứ Mãn Hạ An Cư của Chư Tăng.
Cũng là trong Mùa Vu Lan Báo Hiếu.
Chùa Linh Quang chúng Con tổ chức Pháp Hội Lương Hoàng Sám và Lễ Động Thổ Xây Dựng Ngôi Thiền Đường vào sáng 15/7 ÂL.
Nhằm tạo dựng Công Đức để Hồi Hướng cho Người Âm được Siêu Sinh Thoát Hóa, Người Dương Tránh Khỏi Bệnh Tật Tai Ương.
Vì vậy.
BTC chúng Con trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử xa gần niệm tình quang lâm Bổn Tự để cùng tham dự Pháp Hội và cầu nguyện cho Phật sự nơi Bổn Tự chúng Con được Viên Thành Công Đức.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

2 bình luận về “Nhân Ngày Tự Tứ Mãn Hạ An Cư của Chư Tăng”

Trả lời Dieu Duc Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *